Institute for Labor Studies ILS (ILS) banner logo
Philippine Standard Time

Media Resources
ILS performance report 2018-2022

Inilathala ng Surian ng mga Aralin sa Paggawa ang Performance Report 2018-2022. Kasama sa ulat na inilathala ng ILS ang mga  ito:

  •          Paggawa Kasama ang DOLE
  •          Mga Saliksik mula 2018-2022 
  •          Ang Paggawa sa Hinaharap
  •          Ang Pagtahak ng ILS sa Digitalisasyon
  •          Ang Pagtugon ng ILS sa mga Banta ng COVID-19

Maaring mag download ng kopya ng report dito: https://ils.dole.gov.ph/publications/performance-report